Związek Sportów Przeszkodowych

Związek Sportów Przeszkodowych to związek stowarzyszeń tworzony przez kluby sportowe, stowarzyszenia oraz inna osoby prawne prowadzące działalność w zakresie sportów przeszkodowych oraz uczestniczący w rywalizacji sportowej.

Członkami założycielami Związku są :

 • Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowych OCR POLSKA
 • Stowarzyszenie Klub Sportów Ekstremalnych
 • Stowarzyszenie “Power Training”

Siedzibą Związku Sportów Przeszkodowych jest Kutno.

NIP 7752667325
REGON 520460897
KRS 000093293

PO CO ISTNIEJEMY? Co jest naszym celem ?

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 2. organizacja i prowadzenie szkoleń i współzawodnictwa w dyscyplinach sportów przeszkodowych, w szczególności w dyscyplinie biegów przeszkodowych;
 3. reprezentowanie interesów dyscypliny w organizacjach krajowych i międzynarodowych;
 4. popularyzacja sportów przeszkodowych, w tym w szczególności biegów przeszkodowych, wśród dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej oraz innych grup społecznych i zawodowych;

Związek Stowarzyszeń realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. zrzeszanie klubów sportowych, związków sportowych, stowarzyszeń oraz innych osób prawnych prowadzących działalność w zakresie sportów przeszkodowych,
 2. opracowywanie kierunków rozwoju dyscyplin sportów przeszkodowych;
 3. opracowywanie i uchwalanie:
  1. przepisów wszystkich dyscyplin sportów przeszkodowych;
  2. zasad współzawodnictwa sportowego;
  3. przepisów dotyczących nadawania i pozbawiania licencji klubom sportowym, zawodnikom, trenerom i sędziom;
  4. regulaminu zasad i trybu zmiany przynależności klubowej;
  5. regulaminu dyscyplinarnego i zasad postępowania z nim związanych;
 4. organizowanie zawodów i imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, organizowanie lig sportowych;
 5. organizowanie, licencjonowanie oraz współudział w szkoleniu kadr trenersko-instruktorskich, animatorów oraz sędziów i innych specjalności związanych z dyscyplinami sportów przeszkodowych;
 6. rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku Stowarzyszeń w wyniku ich statutowej działalności w sporcie przeszkodowym;
 7. nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Związku Stowarzyszeń, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy dopuszczających się naruszenia postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów, uchwał, przepisów i zasad obowiązujących w dyscyplinach sportów przeszkodowych;
 8. prowadzenie ewidencji, statystyk, dokumentacji, zasobów archiwalnych oraz wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych dotyczących działalności Związku;
 9. utrzymywanie stałych kontaktów z mediami oraz promowanie dyscypliny w środkach masowego przekazu;
 10. prowadzenie i inicjowanie działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej;
 11. wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych oraz innych stowarzyszeń prowadzących sportową działalność z dziećmi, młodzieżą szkolną i akademicką;
 12. wnioskowanie i opiniowanie potrzeb w zakresie tworzenia bazy szkoleniowej;
 13. organizowanie imprez popularyzacyjnych i rekreacyjnych;
 14. prowadzenie i typowanie kadry narodowej na zawody międzynarodowe;
 15. prowadzenie szkoleń i obozów przygotowawczych, nadzór i licencjonowanie podmiotów prowadzących szkolenia i obozy przygotowawcze;
 16. podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań statutowych.